PROGRAM “BESPLATNA PRAVNA POMOĆ MARGINALIZOVANIM GRUPAMA U CRNOJ GORI”

Besplatna pravna pomoć je sistem pružanja pravne pomoći onima koji su u finansijskoj nemogućnosti da plate troškove rješavanja pravnih problema, uključujući i sudske troškove.

U okviru navedenog programa, posebna pažnja posvećena je pružanju besplatne pravne pomoći pripadnicima romske populacije, ženama žrtvama nasilja, žrtvama policijske torture, slučajevima političko motivisnog nasilja, žrtve diskriminacije i drugih marginalizovanih grupa. Kako u Crnoj Gori ne postoji institucionalizovan sistem pružanja besplatne pravne pomoći do donošenja Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći, čija je izrada u toku, Inicijativa mladih za ljudska prava je od početka 2009. godine počela sa pružanjem besplatne pravne pomoći marginalizovanim grupama u slučajevima kršenja njihovih prava. Takodje, otvorena je linija SOS telefona u kojima žrtve kršenja ljudskih prava dobijaju besplatnu pravnu pomoć.

Od kad je Inicijativa mladih počela sa pružanjem Besplatne pravne pomoći dat je veliki broj besplatnih pravnih savjeta, a zastupali smo pred sudom 15 slučajeva.


Comments are closed.