YIHR-EWMI Projekat analize rada sudova

YIHR započinje destomjesečni projekat analize rada sudova, čiji je cilj da doprinese transparentnosti i efikasnosti sudskog sistema u Crnoj Gori. Kao glavne aktivnosti projekta planirane su analiza zakonodavnog okvira koji reguliše ova dva značajna pitanja, kao i analiza same prakse vezano za dostupnost informacija građanima i strankama u postupku i efikasnost sudova.

Projekat se realizuje u saradnji sa Programom efikasnog upravljanja, finansiran sredstvima USAID-a, koji će biti implementiran od strane East West Management Institute (EWMI). Krajnji cilj tog programa jeste stvaranje transparentnijih, funkcionalnijih i otvorenijih institucija upravljanja, kao i jačanje uloge civilnog društva i privatnog sektora kao partnera tih institucija u Crnoj Gori. Specifičan akcenat u kontekstu implementacije projekta stavljen je na jačanje pravosudnog sistema, regulativu u vezi sa unaprijedjenjem poslovnog okruženja i na angažovanje nevladinih organizacija relevantnih za jačanje transparentnosti i odgovornosti.

YIHR je uvjerena da je pravo na pravično suđenje jedno od osnovnih ljudskih prava, a sudovi ključni garant poštovanja ljudskih prava, što je bio razlog za osmišljavanje i realizovanje ovog projekta. Planirano je da finalni nalazi budu predstavljeni javnosti u oktobru 2011. Na projektu je angažovan četvoročlani tim, eksprata iz ove oblasti. Za sve dodatrne informacije, možete se javiti osoblju kancelarije.

Podgorica, 17.02.2011.


Comments are closed.