Saopštenje povodom visokih notarskih tarifa

Inicijativa mladih za ljudska prava (YIHR) izražava protest povodom visokih notarskih tarifa koje uz visoke advokatske tarife predstavljaju jedne od najvećih u regionu i koje apsolutno nijesu prilagođene socijalnoj situaciji u zemlji. YIHR je u nekoliko dana dobila više prijava građana na visoke notarske tarife, kao i od građana koji nemaju notare u svojim Opštinama.
Smatramo da su cijene koje su ustanovljene za notarske usluge drsko visoke, uzimajući u obzir socijalnu situaciju i cijene istih usluga u okruženju. Stiče se utisak da država nije ovaj posao odardila na kvalitetan način, jer je posao počeo iako nije bilo notara u svim Opštinama, a da su cijene određene u skladu sa potrebama samih notara, a ne mogućnostima građana.
U ranijem periodu YIHR je tražila i od Advokatske komore da koriguje visinu tarifa i prilagodi ih socijalnoj moći građana i na taj način omogući lakši pristup pravdi. Ovo je bilo prije svega važno da se uradi imajući u vidu da prilikom usvajanja Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći nisu uzete u obzir najznačajnije preporuke NVO sektora i da se Zakon počinje primjenjivati tek 2012. godine. YIHR je predlagala da Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći omogućuje ovo pravo i žrtvama teških kršenja ljudskih prava, da besplatnu pravnu pomoć pružaju, pored advokata koji su upisani u registar advokata za pružanje besplatne pomoći, i NVO, sindikati, političke partije, pravne klinike i druge institucije. Na ovakav način besplatna pravna pomoć bi se obezbijedila širem krugu građana koji bi i na lakši način ostvarivali pravo na pristup pravdi. Problem je dodatno bitan, jer su veoma rijetki slučajevi da advokati u Crnoj Gori rade pro bono.
Sadašanja situacija je takva da advokati sa dva akta koja sastave u pola sata, imaju mogućnost da zarade prosječnu platau u Crnoj Gori.
Kako je situacija veoma ozbiljna, apelujemo na Ministarstvo pravde da pokrene aktivnosti na uspostavljanju rješenja koja će omogućititi da građani na jeftiniji i lakši način ostvare pristup notarskim uslugama, ali i kroz proces izmjena načina određivanja advokatskih tarifa, omoguće pristup sudu i pravdi. Nadamo se da će Ministarstvo pravde inicirati ove izmjene što prije i u radu uključiti sve zainteresovane subjekte.

Podgorica, 4.08.2011.


Comments are closed.