O nama

Misija
YIHR tim
Upravni odbor i Skupština

Inicijativa mladih za ljudska prava (Inicijativa) je regionalna nevladina organizacija koja ima programe na teritoriji Srbije, Kosova, Crne Gore, Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Inicijativu su formirali mladi ljudi iz ovih zemalja sa željom da pospeše učešće mladih u demokratizaciji društva i jačanju vladavine prava kroz proces suočavanja sa prošlošću i uspostavljanju novih progresivnih veza u post-konfliktnom regionu bivše Jugoslavije. Inicijativa je formirana 2003. godine i u njoj svakodnevno na različitim projektima radi više od 30 ljudi, a nekoliko stotina volontera je bilo uključeno u rad organizacije.

Misija Inicijative je zaštita žrtava kršenja ljudskih prava, uspostavljanje novih veza u regionu među postratnim generacijama i uključivanje mladih u proces tranzicione pravde promovisanjem kazivanja istine o ratovima u bivšoj Jugoslaviji. Inicijativa mladih za ljudska prava promoviše istinu, pravdu, mir i jednakost kao osnovne vrednosti.
Kancelarije Inicijative mladih za ljudska prava nalaze se u Beogradu, Prištini, Podgorici, Sarajevu i Zagrebu.

U regionu Zapadnog Balkana vrijednosti građanskog društva i koncept zaštite ljudskih i manjinskih prava su relativno novi i nedovoljno utemeljeni u tradiciji. Stanje poštovanja ljudskih prava i svijesti o njihovoj vrijednosti su dodatno narušeni ratnim sukobima na prostoru bivše Jugoslavije tokom 90-ih. S druge strane, ratna dešavanja su doprinijela aktiviranju pojedinaca i organizacija na zaštiti ovih temeljnih demokratskih i građanskih vrijednosti u pokušaju da se prevaziđu negativne posljedice ratova i međuetničkih sukoba u regionu.

Rekonstrukcija post-konfliktnog društva na prostoru bivše Jugoslavije odvija se kroz proces tranzicije društvenog i ekonomskog sistema država u pravcu izgradnje liberalne demokratije, zapadnoevropskog tipa. Ovaj proces, međutim, ne može biti potpun i održiv bez rekonstrukcije elementarnih vrijednosti kao što su princip poštovanja ljudskog dostojanstva, odgovornosti i pravde. Da bi se obezbijedila održivost ovog procesa, neophodno je da se društva i pojedinci otvoreno i javno suoče sa istinom o počinjenim zločinima, kao i da se izgradi svijest o potrebi poštovanja i zaštite ljudskih i manjinskih prava, a posebno kod mladih ljudi koji su istovremeno pokretači i nosioci promjena, kao i budući lideri u modernom demokratskom društvu.
Ubrzani proces integracije Crne Gore u šire evropske i evro-atlantske strukture zahtijeva uspostavljanje balansa između ova dva aspekta transformacije društva, kako bi se crnogorsko društvo razvijalo kao demokratsko i tolerantno, multietničko građansko društvo, što podrazumijeva lokalnu inicijativu i snažno motivisan aktivizam u oblasti zaštite ljudskih prava i sloboda.
Kancelarija Incijative u Crnoj Gori ima ogroman prostor za rad u skladu sa svojim mandatom, jer na žalost ne postoji ni jedna NVO koja se na sistematski i profesionaln način bavi ovim problemima.
U svojim aktivnostim očekujemo veliku pomoć od medija, za šta postoje odlični preduslovi.

MISIJA

Inicijativa mladih za ljudska prava- Crna Gora (YIHR) je nevladina i ne-profitna organizacija, čiji se rad zasniva na uvjerenju da ljudska prava i građanske vrijednosti predstavljaju osnov otvorenog i naprednog društva kojem težimo. Misija Inicijative je da kvalitetno i aktivno doprinese rezvoju takvog društva u Crnoj Gori, kao i kroz mrezu saradnje sa njenim partnerskim organizacijama, regionu Zapadnog Balkana. YIHR je u svom radu posvećena zaštiti žrtava kršenja ljudskih prava, promovisanju vladavine prava, kao i promovisanju demokratske politicke kulture.

MANDAT

Mandat Inicijative u Crnoj Gori obuhvata aktivnosti koje su usmjerene na:

1) istraživanje, praćenje i dokumentaciju kršenja ljudskih prava,
2) pruzanje besplatne pomoci zrtvama krsenja ljudskih prava i javno zastupanje u cilju poboljšanja položaja žrtava
3) edukaciju i izgradnju kapaciteta ciljnih grupa, posebno drustveno aktivnih mladih osoba, kroz programe edukacije
4) regionalnu saradnju

GENERALNI CILJEVI INICIJATIVE MLADIH

1. Promovisanje ljudskih prava
2. Razvoj demokratske politicke kulture kroz intezivan i kontinuiran rad sa drustveno aktivnim osobama u Crnoj Gori
3. Regionalna saradnja

1. Promovisanje ljudskih prava
a. Povećanje informisanosti i jačanje svijesti crnogorske javnosti o kršenju/zaštiti ljudskih prava
b. Dokumentovanje i infomisanje svih institucija u vezi kršenja ljudskih prava
c. Pruzanje besplatne pomoci zrtvama krsenja ljudskih prava
d. Osnaživanje mladih za rad na promovisanju i zaštite ljudskih prava i demokartskih principa.

2. Razvoj demokratske politicke kulture
a. Edukacija mladih lidera
b. Programi posveceni slobodi izrazavanja/ Raise awareness amongst the Montenegrin public of the suppression of freedom

3. Regionalna saradnja
a. Razmjena mladih unutar CG i izmedju zemalja okruženja, kroz koju bi se indirektno radilo na razbijanju neprijateljskih imidža o Drugim, kroz direktnu komunikaciju.
b.Izgradnja kapaciteta za rad na promovisanju sučavanja sa prošlošću
c. Povećanje informisanosti javnosti o slučajevima ratnih zločina i masovnih kršenja ljudskih prava, kroz dokumentovanje slučajeva.

GENERALNI CILJEVI GRUPE

1. Promovisanje ljudskih prava

Kroz ovu programsku liniju, realizovali bi se sljedeći projekti:

a. Istraživanje i dokumentovanje kršenja ljudskih prava
b. Pruzanje besplatne pravne pomoci i zastupanje strateskih slucajeva pred sudom
c. Istrazivanje o postovanju zakona o manjinama

a. Istraživanje i dokumentovanje kršenja ljudskih prava

Inicijativa će u Crnoj Gori istraživati i dokumentovati kršenja ljudskih prava. Istraživanja nasilja će se fokusirati na policijsku torturu i politički motivisano nasilje.
Kada je u pitanju policijska tortura inicijativa će, pored istraživanja i dokumentovanja slučajeva torture, pružati pravnu zaštitu žrtvama. Periodičnim i po potrebi javnim saopštenjima Inicijativa će informisati javnost o stepenu kršenja ljudskih prava u domenu torture, a takođe na taj način i štiti same žrtve torture. Rezultati istraživanja biće objavljeni i u godišnjem izvještaju. Inicijativa će javnim pritiskom uticati na državne institucije da prepoznaju torturu i da počinioce kažnjavaju. Institucije na koje će Inicijativa vršiti pritisak i uspostavljati partnerske odnose su Uprava Policije, tužilaštvo i medicinske institucije.
Politički motivisano nasilje Inicijativa će istraživati i dokumentovati. Tokom 2010 godine predvidjeno je da se prate sudjenja slucajeva politicki motivisanog nasilja. Rezultati istraživanja biće objavljeni u godišnjem izvještaju Inicijative.
Inicijativa će dokumentovati govor mržnje, koji se javlja u medijima, preko grafita i dugih oblika ispoljavanja. Rezultati će biti objavljeni u godišnjem izvještaju Inicijative.

b. Pruzanje besplatne pravne pomoci i zastupanje strateskih slucajeva pred sudom

Inicijativa mladih ce tokom citave godine pruzati besplatnu pravnu pomoc socialno ugrozenim osobama. Takodje, tokom citave godine bice otvorena linija sos telefona u kojima ce zrtve krsenja ljudskih prava dobiti besplavnu pomoc. Ciljne grupe besplatne pravne pomoci romi, zene zrtve nasilja, zrtve policijske torture, slucajevi politicko motivisnog nasilja, zrtve diskriminacije.

c. Istrazivanje o polozaju manjina u Crnoj Gori

Ovim programom će se vršiti monitoring koji treba da objasni i ukaže na probleme zbog kojih se ne realizuju članovi Zakona o manjinskim pravima i slobodama, kojim je garantovano pravo na informisanje, jednaku zastupljenost, skolovanje i sluzbenu upotrebu jezika na svom jeziku u Crnoj Gori. Inicijativa ce kroz svoje vec razvijenu metodologiju istrazivati i napisati izvjestaj sa presjekom stanja, preporukama i zakljucscima. Takodje kroz vise programa pruzace podrsku lokalnim organizacijama koje se bave problemima sa kojima se manjine susrecu.

2. Razvoj demokratske političke kulture

Kroz ovu programsku liniju, realizovali bi se sljedeći projekti:

a. Škola demokraskog rukovodjenja
b. Program slobode izražavanja

a) Škola demokraskog rukovodjenja

Škola demokratskog rukovođenja počela je sa radom 2002. godine kao specijalno dizajnirani program Nansen dijalog centra Crna Gora. Dogovorom dvije organizacije planira se da od januara 2010. godine skolu preuzme Inicijatva mladih. Program je namijenjen aktivnim i budućim donosiocima političkih odluka, prepoznatim nosiocima društvenih promjena i kreatorima javnog mnjenja, potencijalnim i dejstvujućim inicijatorima pozitivnih društvenih procesa i reformi. Škola demokratskog rukovodenja je zamišljena kao platforma za njihovu doedukaciju, dakle kao forma dodatnog obrazovanja, okvir za sticanja novih teorijskih i praktičnih znanja i tehnika koje će omogućiti polaznicima škole profesionalnije, efikasnije i modernije obavljanje javnih poslova na kojima su angažovani.

b) Sloboda izražavanja

Jačanje svijesti crnogorske javnosti o slobodi izražavanja u Crnoj Gori kao značajne stvari koja oblikuje crnogorsku društvenu i političku budućnost, podstičući uključenost građana kroz međusobnu povezanost medija, kroz obrazovne aktivnosti, formirajući širu podršku namijenjenu kritičkim komentarima (intelektualci/pisci/novinari) da bi se nastavila sprovoditi transparentna vladavina i otvoreno, demokratsko društvo.

3. Regionalna saradnja

Kroz ovu programsku liniju, realizovali bi se sljedeći projekti:

a. Vizitnig
b. Regionalna saradnja problema suocavanja s prosloscu (RECOM)
c. Edukacija mladih ljudi o skorašnjoj prošlosti, kao i podsticanje mladih na aktivizam

a)Vizitnig

Ovo je podprogram, koji će se fokusirati na podsticanje saradnje izmedju mladih ljudi iz unutar Crne Gore, ali i između susjednih država i Crne Gore kroz program viziting-a.
Ciljne grupe: svi zainteresovani mladi ljudi, umjetnici, novinari. Saradnja sa zaintersovanim NVOima.

b) Regionalna saradnja problema suocavanja s prosloscu i dokumentovanje slučajeva ratnih zločina na prostoru Crne Gore (RECOM)

Inicijativa REKOM zagovara osnivanje međudržavne [regionalne] i neovisne komisije, sa mandatom da ustanovi i javno iznese činjenice o ratnim zločinima i drugim teškim kršenjima ljudskih prava u bivšoj Jugoslaviji, uključujući i sudbinu nestalih.
Stvaranje tačnog, zvaničnog i objektivnog zapisa o ratnim zločinima i drugim teškim povredama ljudskih prava, priznavanje žrtava i njihove patnje, kao i sprječavanje ponavljanja zločina.
Inicijativa mladih ce uz saradnju sa drugim regionalnim organizacijama pruzati svu mogucu podrsku za prikupljanje potpisa za podrsku stvaranja recoma. Takodje Inicijativa ce uz saradju sa ostalim regionalnim kancelarijama pruziti podrsku svakom programu koji je posvecen suocavanju s prosloscu.

c) Edukacija mladih ljudi o skorašnjoj prošlosti, kao i podsticanje mladih na aktivizam

Edukacija mladih ljudi izmedju 17-25 godina o skorašnjoj prošlosti kroz treninge. Predvidjena posjeta mjesta i žrtava, reagovanje u javnosti, obiljezavanje datuma zločina koji su se desili, itd. Edukacija 20 mladih iz regions bi se organizovala kroz tri trodnevna treninga. Time bi se mladi ljudi upoznali sa ratnim dešavanjima u prostorima bivše Jugoslavije, sa posebnim naglaskom na Crnu Goru i ujedno bi se ohrabrili da kroz aktivnosti koje bi osmislili reaguju na nepravde počinjene u toku rata.

Comments are closed.