Program monitoringa ljudskih prava

Program zaštite ljudskih prava obuhvata monitoring, istraživanje i dokumentovanje kršenja ljudskih prava kao i njihovo procesuiranje pred nadležnim sudovima. Sve aktivnosti koje se preduzimaju u ovom programu imaju za cilj zaštitu žrtava kršenja ljudskih prava i uspostavljanje vladavine prava. Fokus istraživanja su slučajevi policijske torture, politički motivisanog nasilja, diskriminacije i prava manjina.

Kada je u pitanju policijska tortura i politicko motivisano nasilje, pored istraživanja i dokumentovanja slučajeva torture, Inicijativa pruža pravnu zaštitu žrtvama. Periodičnim izvještajima i po potrebi, javnim saopštenjima, Inicijativa informiše javnost o stepenu kršenja ljudskih prava u domenu torture,a na taj način štiti i same žrtve torture.

Pojedini od tranzicionih zakona koji su posljednjih godina donijeti u regionu sadrže mehanizme koji služe ostvarenju i zaštiti ljudskih prava. Praćenjem stepena u kome se ovi mehanizmi primjenjuju u praksi, Inicijativa želi da utvrdi koji od tih mehanizama funkcionišu, a čija primjena nije zaživjela. Na taj način mogu se donijeti jasni zaključci o kažnjivosti odnosno nekažnjivosti za kršenje ljudskih prava. U tom pravcu vrši se pritisak na državne organe kako bi se pojedini zakoni izmijenili i dopunili adekvatnijim rješenjima.

Comments are closed.