Lajme

NISMA PËR TË DREJTAT E NJERIUT(YIHR), MPB DHE PLSH NËNSHKRUAN MARRËVESHTJEN PËR BASHKËPUNIM

Përmirësimi i mbrojtjes kundër torturës, trajtimit çnjerëzor dhe degradues ose dënimit në Mal të Zi, kontributi për zbatimin e shpejtë dhe më efikas të rekomandimeve të organizmave ndërkombëtare të ekspertëve, si dhe përmirësimi i bashkëpunimit mes institucioneve shtetërore dhe shoqërisë civile për të rritur nivelin e respektimit të të drejtave të njeriut të personave që gjinden në institucionet e mbyllura- janë objektivat e marrëveshjes për bashkëpunim, të nënshkruar nga Ministria e Punëve të Brendshme- Drejtoria e Policisë, Prokuroria e Lartë e Shtetit dhe Nisma për të drejtat e njeriut- YIHR.

DEKLARATË: SË BASHKU KUNDËR TORTURËS

I/E nderuar zotëri/zonjë, Me rastin e 26 qershorit – Ditës Ndërkombëtare në Përkrahje të Viktimave të Torturës, organizatat partnere – Nisma e të Rinjve për të Drejtat e Njeriut nga Mali i Zi (YIHRMN), Qendra Shqiptare e Rehabiltimit të Traumës dhe Torturës (ARCT), Nisma e të Rinjve për të drejtat e njeriut nga Serbia (YIHRSR) dhe Këshilli Ndërkombëtar për Rehabilitimin e Viktimave të Torturës IRCT, ftojnë institucionet kompetente në Mal të Zi, Shqipëri dhe Serbi që të respektojnë të drejtën e rehabilitimit të viktimave të torturës dhe për të luftuar me efikasitet kundër mosndëshkimit.