Monitorimi i të njeriut

Prezantimi i raportit “Të drejtat e të burgosurve në sistemin e burgjeve të Malit të Zi dhe të institucioneve të tjera të mbyllura”

Me rastin e 26 qershorit, Ditës Ndërkombëtare të Mbështetjes të Viktimave të Torturës, Nisma e të Rinjve për të Drejtat e Njeriut, një an

Monitorimi i të njeriut

Comments Off

U mbajt konferenca “Parandalimi i torturës në Ballkan, shkëmbili i praktikave më të mira dhe të përvojave”

Në Tiranë, më 23 dhe 24 qershor, u mbajt Konferenca "Parandalimi i torturës në Ballkan, shkëmbimi i praktikave më të mira dhe të përvojave."

Monitorimi i të njeriut

Comments Off

Prezantimi i raportit “Të drejtat e të burgosurve në sistemin e burgjeve në Serbi”

Me rastin e Ditës Ndërkombëtare të përkrahjes së viktimavetë torturës, Iniciativa do të przantoi, të hënën me 27 qershor, raportin "Të dr

Monitorimi i të njeriut

Comments Off

Lajmërim: Konferenca “Parandalimi i torturës në Ballkan”

Në Tiranë, më 23 dhe 24 qershor do të mbahet konferenca rajonale "Parandalimi i torturës në Ballkan- Praktikat më të mira dhe përvojat". Më

Monitorimi i të njeriut

Comments Off

Nisma për të drejtat e njeriut(YIHR), MPB dhe plsh Nënshkruan Marrëveshtjen për Bashkëpunim

Përmirësimi i mbrojtjes kundër torturës, trajtimit çnjerëzor dhe degradues ose dënimit në Mal të Zi, kontributi për zbatimin e shpejtë dhe

Monitorimi i të njeriut

Comments Off

Deklaratë: Së bashku kundër torturës

Deklaratë: Së bashku kundër torturës

I/E nderuar zotëri/zonjë, Me rastin e 26 qershorit - Ditës Ndërkombëtare në Përkrahje të Viktimave të Torturës, organizatat partnere - Nism

Monitorimi i të njeriut

Comments Off

PROGRAMI “SHËRBIMI LIGJOR PA PAGESË NDAJ GRUPEVE TË MARGJINALIZUARA NË MAL TË ZI”

Shërbimi ligjor pa pagesë është sistem i shërbimit ligjor për ato që nuk kanë mundësi financiare të paguajnë shpenzimet për zgjedhjen ligj

Monitorimi i të njeriut

Comments Off

Monitorimi i të drejtave të njeriut

Programi i mbrojtjes së të drejtave të njeriut përfshin monitorimin, hulumtimin dhe dokumentimin e shkeljes së të drejtave të njeriut si dh

Monitorimi i të drejtave të njeriut

Comments Off