November, 2015

Nisma për të drejtat e njeriut(YIHR), MPB dhe plsh Nënshkruan Marrëveshtjen për Bashkëpunim

Përmirësimi i mbrojtjes kundër torturës, trajtimit çnjerëzor dhe degradues ose dënimit në Mal të Zi, kontributi për zbatimin e shpejtë dhe

Monitorimi i të njeriut

Comments Off