Aleksandra Dubak, Drejtori i Programit, është nga Podgorica. Ajo diplomoi në Fakultetin Juridik të Universitetit të Malit të Zi. Gjatë ditëve studentore ishte anëtare aktive e ELSA-sës, një organizatë ndërkombëtare e studentëve të drejtësisë. Ajo është Drejtore e Programit në Nismën Rinore për të Drejtat e Njeriut, anëtare e Aleancës Qytetare, ku fitoi përvojë dhe njohuri për krimet e luftës në ish-Jugosllavi, si dhe përbalimin me të kaluarën. Ajo ka koordinuar projektet rajonale dhe kombëtare në fushat e të drejtave të njeriut dhe të pakicave, të drejtat e të rinjve, të drejtat e refugjatëve dhe azilkërkuesëve.

Gjithashtu është e angazhuar në ofrimin e ndihmës juridike falas për të huajt në procesin e marrjes së mbrojtjes ndërkombëtare dhe personave në integrim. Një pjesë e punës përfshin gjithashtu vizitën dhe monitorimin e situatës në kufij dhe rrugët e migrantëve që kalojnë nëpër Mal të Zi.

Që nga fillimi i punës me migrantët dhe refugjatët, ajo ka monitoruar situatën në lidhje me trafikimin e qenieve njerëzore, e cila është një situatë e zakonshme në mes të kësaj popullate.

Përpara Aleancës Qytetare, ajo asistoi në projekte në lidhje me punën e gjyqëve në Mal të Zi, kryerjen e sondazheve ndër gjyqtarë, monitorimin e gjykatave në lidhje me respektimin e të drejtës për gjykim të drejtë dhe autoriteteve të ndjekjes.

Ajo ka punuar në projekte në lidhje me përdorimin e gjuhëve të pakicave në përdorim zyrtar. Ajo monitoroi raportimin e mediave për procesin e integrimit në BE, monitoroi institucionet e mbyllura ku mbaheshin të burgosurit, si dhe kushtet në të cilat ata qëndronin, si dhe monitorimin e parlamenteve për të drejtat e njeriut dhe komitetet e integrimit evropian.

Ndoqi Shkollën e të Drejtave të Njeriut, Shkollën e Manaxhimit të Biznesit, Shkollën e Studimeve Politike, si dhe seminare të shumta në fushën e të drejtave të njeriut dhe mediave, azilit dhe trainimit të migracionit, etj.

Ajo është anëtare e Grupit të Punës për Kapitullin 24 të Negociatave që nga shtatori 2019 si përfaqësuese e OJQ-së Aleanca Qytetare.

Alexandra është anëtare e Këshillit të Sundimit të Ligjit, si përfaqësuese e Aleancës Qytetare.

Flet rrjedhshëm Gjuhën angleze.

Amina Muriq, Zëvendësdrejtori i Përgjithshëm, është nga Rozhaja. Diplomoi në Fakultetin Filozofik në Nikshiq, Departamenti i Gjuhës angleze dhe letërsisë. Që nga viti 2018 është studente e magjistraturës në Fakultetin e Gjuhëve të Huaja pranë Universitetit Mediteran në Podgoricë. Ajo ka punuar në Transportin Hekurudhor të Malit të Zi, ku gjatë 10 viteve të fundit ka punuar këto punë: Përkthyese në gjuhën angleze, bashkëpunëtore në projekte ndërkombëtare dhe PR. Si menaxher dhe PR, ajo ishte përgjegjëse për marrëdhëniet me publikun të korporatave, komunikimet, si dhe pamjen dhe prezantimin e faqes në internet të kompanisë. Që nga prilli 2019, ajo është e punësuar në Fakultetin e Turizmit të Universitetit Mediteran si asistente në lëndën Business English në studimet e vitit I, II dhe III. Gjatë karrierës së saj profesionale, ajo ka punuar edhe si asistente e projekteve në disa projekte të financuara nga institucione ndërkombëtare si Banka Botërore, Bashkimi Evropian dhe BERZH.

Ajo i pëlqen filmat, biçikletën dhe udhëtimet.

Mehdina Kasiq Sutkoviq, koordinator, jeton në Podgoricë. Ajo përfundoi studimet universitare në Fakultetin e Shkencave Politike, drejtimi i Studimeve Evropiane. Në të njëjtin fakultet, ajo u regjistrua në studime të specializuara, drejtimi i Marrëdhënieve Ndërkombëtare.

Përfundoi me sukses trajnimin e saj për Lidere rinore si pjesë e Bursave të USAID’s Hope Fellowships. ajo përfundoi trajnimin për një aktiviste të të rinjve nën organizimin e Forumit MNE dhe Save the Children. Gjatë viteve të kaluara në sektorin e OJQ-ve, fitoi përvojë në punën me fëmijë dhe të rinj.

Është një përfaqësuese e Malit të Zi në London Academy of Art & Craft Decoupage. Ajo e do kreativitetin dhe artizanatin. Ka kanalin e tij në YouTube “Creativa MK” ku ndan kreativitetin e saj me të tjerët.

Me bashkëshortin e saj Mirzën kanë një djalë, Kerrimin dhe vajzën Merjem.