U proteklih 10 mjeseci Inicijativa mladih je kroz projekat „Reintegracija koroz edukaciju“ radila na podizanju kapaciteta, te unapređenju obrazovanja pripadnika NEET grupe (mladih starosti od 15 do 29 godina koji nisu u obrazovanju, zaposleni ili na obuci), uz podršku NVO Prima i Evropske unije i kofinansiranje od strane.

Na završnoj konferenciji projekta održanoj danas, predstavljeni su rezultati njegove implementacije, koji svakako predstavljaju značajne nalaze, budući da je procenat mladih koji su pripadnici NEET grupe 26,5%, prema izvještaju Evropske komisije o napretku Crne Gore za 2022. godinu.

Koordinatorka projekta Mehdina Kašić Šutković naglasila je da će realizacija ovog projekta doprinijeti smanjenju broja povratnika u UIKS, jer će po odsluženju kazne, zahvaljujući novostečenim znanjima, njihovo samopouzdanje biti povećano, te olakšana i njihova integracija u društvo. Ona se osvrnula i na problem diskriminacije sa kojim se ova grupa mladih ljudi suočava nakon procesa resocijalizacije. „Vjerujem da je većina vas svjesna koliko je naše društvo podložno diskriminaciji i predrasudama. Štaviše, bivšim zatvorenicima je dodatno otežano integrisanje u društvo, a da ne govorimo o šansama za zaposlenje i normalan nastavak života u zajednici.“

Realizovane obuke doprinijeće polaznicima da lakše dođu do zaposlenja jer će biti konkurentiniji na tržištu rada, a njihova reintegracija olakšana.

Ispred NVO Prima govorila je Jelena Jovanović o Mreži omladinskog Haba i Programu jačanja kapaciteta organizacija civilnog društva koji se sprovodi u zemljama Zapadnog Balkana i Turske, a u okviru kog je Inicijativa mladih za ljudska prava realizovala ovaj projekat.

Mnogo je faktora koji utiču na nezaposlenost mladih, a dodatno zabrinjava i činjenica da je svaka četvrta mlada osoba u opasnosti od siromaštva. „Jedna četvrtina od ukupnog broja ljudi koji se nalaze u zatvorskom sistemu Crne Gore jesu upravo mladi ljudi. Oni nailaze na najrazličitije probleme kada završe odsluženje kazne i za njih postoji izuzetno velika šansa da će biti povratnici. Mladi ljudi koji pirpadaju NEET kategoriji nisu specifično prepoznati u lokalnim strategijama i akcionim planovima.“ – kazala je Jovanović.

Ivana Vujović, samostalna službenica za tretman za realizaciju programa obrazovanja UIKS navela je da je licencirana obuka koja je sprovedena u okviru projekta „Reintegracija kroz edukaciju“ osmišljena tako da se po prvi put pružaju znanja koja su akutelna i primjnljiva i koja mogu pomoćii zatvorenim licima da ta znanja iskoriste na tržištu rada.

Obuke je pohađalo 20 zatvorenika koji su bili podiljeni u dvije grupe. Inicijalni plan je bio da to budu zatvorenici mlađe životne dobi koji služe kratke kazne. Međutim, prema njenim riječima, interesovanje za ove obuke je bilo ogromno, pa je obukama prisustvovao određeni broj zatvorenika osuđenih na duge kazne zatvora. Vujović je pomeula da se proces obrazovanja u ustanovama odvija nesmetano, a osvrnula se i na na Strategiju za izvršenje krivičnih sankcija, te pomenula sve vrste aktivnosti koje se sprovode u skladu sa Strategijom.

Natalija Đaletić, izvršna direktorica Montenesoft firme, sprovodila je obuke za našu ciljnu NEET grupu. Ona je uputila apel da ne gledamo na ljude kao na statističke podatke, te da je potrebno da promjenimo opštu sliku o obrazovanju.

„Sve je moguće zahvaljujući našim edukatorima. Imali smo sjajne ljude koji su od prvog do posljednjeg dana zaista radili svoje zadatke. Usvojili su digitalne kompetencije i posebno radili na Microsoft ofice-u i digitalizaciji i jeziku. Uspješno su završili obuke i testiranja i dodijeljeni su im sertifikati koji će im olakšati da nastave svoje obrazovanje, gdje je prema našim evaluacijama veoma visok broj polaznika izrazio želju da nastavi sa obukom, posebno kada se radi o učenju jezika. Prijatno nas je iznenadio entuzijazam i želja sa kojom su pristupali našim obukama.“ Naglasila je da je ovo jako važna tema i da je jako potrebno da se podrže ovi mladi ljudi, ali i svi koji žele da usvajaju znanje.

Marijana Sinđić, glavna savjetnica Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore, zahvalila se što se institucija iz koje dolazi prepoznaje kao saradnik tokom cijelog trajanja projekta. „Imam osjećaj da ste vi prvi koji su prepoznali tu kategoriju lica i omogućili ste im da lakše dođu do zaposlenja i da nakon odsluženja kazne vode jedan smisleniji život.“. Osvrnula se i na ranjivost ove kategorije, koja se pored svih drugih prepreka prilikom zapošljavanja suočava sa dodatnim pritiskom zbog predrasuda koje prate osobe koje su u bilo kojem trenutku bile štićenici UIKS-a.

Konferencija je završena diskusijom, gdje su i učesnici i panelisti govorili o značaju obrazovanja i dobrim primjerima borbe protiv diskriminacije.

Categories: Vijesti