Inicijativa mladih za ljudska prava – Crna Gora (YIHR) smatra neprihvatljivim da proces donošenja novih zakonskih rješenja u oblasti manjinskih prava teče zatvoren od očiju javnosti. Takva je situacija kada su u pitanju izmjene i dopune Zakona o manjinskim pravima i slobodama.

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava ponovo nije zainteresovano da se u rad uključi civilni sektor. Rad na donošenju zakonskih rješenja je morao biti transparentniji i morao je uključiti širu javnost i građane, da se kao kod brojnih drugih zakona ne bi došlo u apsurdnu situaciju. Da se zakon usvoji a da nije primjenjiv.

Naime, Nacionalni savjeti su u nadležnosti Ministarstva za ljudska i manjinska prava tj. Vlade Crne Gore, dok je Fond za manjine u nadležnosti Skupštine Crne Gore. Na osnovu naših istraživanja došli smo do informacija da su Nacionalni savjeti zbog manjka novca upućeni da novac traže kod Fonda za manjine, a što se predlaže da bude i jedno od zakonskih rješenja. Znači problem se ne identifikuje tamo gdje je nastao, a novac se traži tamo gdje nema zakonskog osnova za to. Za svoje funkcionisanje Nacionalni savjeti traže trećinu novca od Fonda za manjine, što po zakonu ne mogu dobiti jer je on predviđen za projekte. Takođe, jedan od zahtjeva Nacionalnih savjeta jeste da se novac podijeli po nacijama, čime nestaje prostor za multietničke projekte. Jedan od zahtjeva je i da Nacionalni savjeti i dobijaju novac od Fonda ali i da daju saglasnost za projekte, što je neprihvatljivo i što predstavlja svojevrstan konflikt interesa.

Ovaj Zakon svakako je povezan sa drugim zakonima iz oblasti ljudskih prava i sloboda te je nedopustivo da proces donošenja ili izmjene jednog zakona teče bez komunikacije i koordinacije sa drugim zakonskim propisima. Ovakvo postupanje pokazuje da se posao odvija nekoordinisano i neplanski što ostavlja posledice na primjene zakonskih rješenja, a na šta smo već ukazivali kada je u pitanju Zakon o zabrani diskriminacije.

YIHR poziva Ministartsvo da pokrene javnu raspravu povodom ovih pitanja, jer se problemi ne mogu rješavati na način da se novac traži bilo gdje i na bilo koji način ukoliko nedostaje, već za to moraju postojati jasna i nedvosmislena pravna i nadležna rješenja. Zatim smatramo da je neophodno i najvažnije obezbijediti ekonomsku nezavisnost Nacionalnih savjeta, a ovakva praksa i rješenja to siguno neće donijeti. Takođe, neophodno je poraditi na većem uticaju Nacionalnih savjeta u oblastima i aktivnostima koje su vezane za ljudska i manjinska prava, a najkvalitetnija rješenja jedino je moguće donijeti ukoliko se povede šira javna rasprava.

Categories: Vijesti