Inicijativa mladih za ljudska prava – Crna Gora (YIHR) pozdravlja usvajanje Zakona o zabrani diskriminacije, ali izražavamo žaljenje što Zakon ne sadrži kvalitetnija rješenja i što nijesu uvažene sve preporuke nevladinih organizacija i drugih subjekata u javnoj raspravi.
YIHR žali što Zakon u ovoj godini neće biti primjenjiv i smatra da je zabrinjavajuće što nijesu ispoštovane preporuke koje smo dali kroz naše kvartalne i godišnje izvještaje, a to je da ovaj Zakon bude donešen u setu zakona o ljudskim pravima čime bi se obezbijedila njegova primjena odmah nakon usvajanja. Prije svega, smatramo da je bilo nužno ovaj Zakon usvojiti sa Zakonom o Zaštitniku ljudskih prava i sloboda koji je nadležan za realizaciju Zakona o zabrani diskriminacije. Tako je ovaj Zakon već unaprijed osuđen da ne bude primjenjiv i da ga građani, koji su diskriminisani, neće moći iskoristiti u ovoj godini.
Razočarava i to što ovaj Zakon nadležni ministar doživljava kao nužno zlo u integrativnim procesima i što brojni poslanici nijesu bili pripremljeni za raspravu o ovom Zakonu, što nijesu shvatili njegovu suštinu i važnost, pa je rasprava iskorišćena za političko prepucavanje, a izostale su i kvalitetne analize samih rješenja u Zakonu.
U narednom periodu neophodno je obezbijediti sredstva za izgradnju kapaciteta institucija, naročito Ombudsmana, i sprovođenje aktivnosti obuke službenika u cilju priprema za kvalitetnu implementaciju ovog Zakona, inače ćemo se suočiti sa brojnim problemima u njegovoj primjeni i funkcionisanju institucija a sve na štetu građana koji trpe diskriminaciju. Neophodno je da već danas nadležni naprave plan finasiranja implementacije ovog Zakona jer sa postojećim sredstvima Ombudsman neće moći da primjenjuje ovaj Zakon.
YIHR nudi kancelariji Ombudsmana svu moguću saradnju i pomoć u implementaciji Zakona o zabrani diskriminacije.
Pozivamo Skupštinski Odbor za ljudska prava i slobode da odmah počne sa praćenjem procesa primjene Zakona i da već sada, na osnovu prvih uočenih nedostataka u funkcionisanju zaštite od diskriminacije, počne razvijati osnovu za njegovu dalju doradu.
YIHR poziva sve subjekte da učine maksimum da Zakon o zabrani diskriminacije zaživi punu implementaciju i zaštiti građane koji trpe diskriminaciju po brojnim osnovama a da ne bude upamćen samo po tome što smo poslednja zemlja u regionu koja je dobila ovako važan Zakon.

Categories: Vijesti