Inicijativa mladih za ljudska prava (YIHR) očekivala je da nakon izvještaja Stejt dipartmenta, Forin offisa, Savjeta Evrope, brojnih međunarodnih organizacija za zaštitu ljudskih prava i izvještaja EU o stanju ljudskih prava u Crnoj Gori, konstatuje ono što smo odavno navodili u našim godišnjim i kvartalnim izvještajima. Još uvijek zabrinjava sporost sprovođenja reformi u oblasti sudstva, neučvršćivanje vladavine prava, korupcije, oblasti slobode izražavanja, torture i nehumanog postupanja, uslova u pritvorima i zatvorima, prava manjina i diskriminacije.

Nadležni u Crnoj Gori, sada je već jasno, ne mogu da se drže strategije noja, sa glavom u pijesku, već moraju da se ozbiljno suoče sa ovim problemima, što je osnovni i ključni preduslov uspješnosti naših integrativnih procesa.

Krajnje je vrijeme da se počnu preduzimati konkretni koraci i uvažavati preporuke iz izvještaja i implementirati domaći i usvojeni međunarodni propisi. Kako bi se već u nekom od narednih izvještaja Crna Gora navela kao pozitivan primjer poštovanja ljudskih prava. Kako bi se do takve situacije došlo neophodna je akcija na svim poljima koja će obuhvatiti i razvijanje sistema odgovornosti i traženje uzroka za aktuelno stanje. U tom cilju, neophodno je da državno tužilaštvo i sudstvo efikasnije rade na procesuiranju krivičnih prijava koje građani podnose. Primjera radi, YIHR registrovala je više od 50 krivičnih prijava, za tri prethodne godine, podnešenih protiv državnih službenika zbog zlostavljanja i mučenja, međutim, još uvijek nijedan službenik nije pravosnažno osuđen. Još uvijek nijesu razriješena ubistva i napadi na novinare, još uvijek se izriču visoki materijalni zahtjevi novinarima za klevetu. Romi još uvijek žive u krajnje nehumanim i degradirajućim uslovima. Nikome u Crnoj Gori ne može donijeti dobro to što etničke zajednice, nemaju ravnopravan položaj ili što zatvorski sitem nije ni približno na zadovoljavajućem nivou.

Smatramo da pozitivni koraci koje čini Crna Gora, a koji su primijećeni u najnovijem izvještaju EU, u oblasti ljudskih prava nijesu dovoljni i da ako postoji volja, svi ovi problemi u kratkom roku, mogu biti riješeni.

Categories: Vijesti